Manumissierekest: Dorner inzake Louisa (1816)

Aan den Edele

Achtbaare

Hove van Politie,

en Crimineele Justitie

der colonie Suriname

etc. etc.

Geeft met de meeste eerbied te kennen

Anna Dorner1

Dat zij suppliante van voorneemen zijnde

binnen kort deeze colonie te verlaaten en gaarne

het aan haar in vrijen eigendom behoorende carboe-

ger meisje Louisa wilde meede neemen; dan aange-

zien zulks uithoofde van haar slavernije niet kon

de geschieden alvoorens zij in den staat van vrijheid

wierde gebracht, ter verkrijging van welke zij

suppliante de approbatie en goedkeuring van deezen

Edel Achtbaare Raad is verzoekende.

Dierhalven de vrijheid is neemende zich te wen-

den tot U Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare

Heeren, allerneedrigst smeekende hoogst dezelve

moogen welbehaagen gemerkt de korte tijd van

haar verblijf in deese colonie voormelde brieven

van vrijdom binnen de bij de wet bepaalde tijd

te verleenen en alzo heeren secretarissen deezer

colonie te authoriseeren om de vereischt worden-

de brieven van manumissie voor opgemelde

carboeger meisje Louisa in voegen voorschree………

……ir te vervaardigen en aan haar suppliante te

extraheeren; zijnde de kosten daartoe staande ingevolge

annexe quittantie voldaan.

Wijders stelle den persoon van Mocquard

zig tot borg voor voornoemde Anna

Dorner en ten behoeven de hiervooren vermelde

carboeger meijsje Louisa, zo ten opzichten van

het bij desen Edele Achtbaare Hove genomene reso-

lutie weegens vrijgeeving aan slaaven als in

cas van oppositie blijkens zijne meede teekening

aan den voet deeses.

Hierop den suppliante een gunstig disposi-

tie allerneedrigste imploreerende etc.

Paramaribo, den 20 meij 1816

Joseph Mocquard

A. Dorner

1 Certificering en lastgeving niet aanwezig in het archief.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 442, inventarisnr. 694, sessie mei 1816 , bijlage 16 bij het aanhangsel/ nr. 10 / DK:442.694.5.16.dorner