Manumissierekest van Montenor inzake Anthoinetta en Jan (1809)

Request van Grietje van Montenor in relatie als ussufructaire Erfgename van Wylen hare Moeder Madam van Montenor, behelzende om redenen daar by vermeld, omme haar Suppliante in staat te stellen aan het verzoek en de begeerte van wylen hare overledene Moeder Madam van Montenor, op haar Sterfbedde verzogt, te kunnen voldoen; verzoek: dat het dezen Hove mogte behagen, den tegenswoordig alleen overgeblevene gesubstitueerde Executeur van den Boedel wylen Madam van Montenor, C.F. Steffens (die blykens zyne ondertekening dier requeste, zich tegens dien verkoop geen party stelde,) te authoriseeren, omme tegens eene te formerene behoolyke acte prisatie, de Mulattin Anthoinetta met haar Mestice Zoontje genaamd Jan, aan haar Suppliante tegens contante betaling in koop af te staan, onder deze mits en conditie echter, dat zy Suppliante gehouden en verpligt zal zyn ten haren kosten, ten behoeven van de meergem. Mulattin Anthoinette met haar Mestice Zoobtje genaamd Jan, de Brieven van Vrydom in optima forma te verzoeken; voorts omme de daar van te provenierene penningen te doen subintreren in plaats van de te verkopene Slaven en dezelve op sufficante Hypotheken ten behoeve van den Boedel wylen Madam van Montenor, uit te zetten. Waar over gehoord de mondelinge consideratien van gecommitteerde Raden tot de zaken van de Weeskamer, uit kragte van het appostil de dato 28 Augustus j.l. en gelet op het voorm. consent van den alleen overgeblevene gesubstitueerden Executeur van den Boedel wylen Madam van Montenor; mitsgaders gedelibereerd zynde is goedgevonden en verstaan, gem. alleen overgeblevene gesubstitueerden Executeur C.F. Steffens te authoriseeren, zoo als gedaan word by dezen, ten fine als by requeste door de Suppliante is verzogt, mits zy prestere hare daar by gedaane aanneeming. En zal de Suppliante hier van worden extract gegeven.


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 592: notulen vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 6 september 1809 (scan 132)