Manumissierekest Santo inzake Andries (1819)

Aan den Edelen Achtbaren Hove van Politie en Crimineele Justitie der Colonie Suriname Etc.

Geeft met verschuldigde eerbied kennen: ……………….Santo, in qualiteit als gemagtigde van j. Breter. Dat des suppliants principaals bij acte, transactie zijnde eigenaar geworden van alle de ….. en ….. van W.W.G. ,……, waarvan …. de …. negerjongen Andries, …. suppliant denzelve uit hoofde van getrouwe dienst aan zijnen meester beweezen, uit de staat van slavernij wenscht te ontheffen en hem alzoo de dirbare schat van vrijdom te schenken, zijnde de kosten daartoe staande, blijkens quittantie hier annex door hem suppliant voldaan. Dan gemerkt zulks niet kan geschieden ten zij den suppliant daartoe van dezen Edele Achtbare Hove hebbe geobtineerd de noodige brieven van manumissie. Zoo keert de suppliant qq zich tot dezen Edele Achtbaren Hove ootmoedigst verzoekende aan hem suppliant qq voor opgemelde mustice jongen Andries te willen verleenen de noodige brieven van manumissie in communi forma met authorisatie op den heer secretaris van dezelve te vervaardigen en aan den suppliant te extradeeren. ’t Welk doende etc.

M.N. Monsanto qq J. Brokes.

Paramaribo December 1819.

(borgtochtstelling niet aangetroffen)

‘t Hof fiat de gewoone affichij

Paramaribo 30 aug 1816

C.R. Vailliant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgaande advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Crimineele Justitie dezer colonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de mulattin Madeleentje, en het mulatte meisje Petronella, waarvan de eerste aangekomen hebbende de plantagie St. Eustatius en de tweede van de plantagie Cortenduur.

Paramaribo 9 december 1816

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretentie tot lasten van de bij requeste genoemde mulattin en het mulatte meisje te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de supplianten te hebben voldaan aan de resolutie van desen Hove, consenteerd overzulks hunne gedaane verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo den 9 december 1816.

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 448, inventarisnr. 706, sessie februari 1820, bijlage 11/ nr./DK:4448.706.2.11.santo