Manumissierekest Leiner inzake Hendrika en Hermanus (1819)

Aan den Edel Achtbare Hove van Politie en

Crimineele Justitie der colonie Suriname etc. etc.

Geeft reverentelijk te kennen J.E. Leiner. Dat hij suppliant door gratieuse gifte van vrouwe Reinardina Maria Elisabeth Meurs, thans echtgenote van jonkheer Paulus Repelaer van Spijkenisse, eigenaar is geworden van de mulattin Hendrika, met haar zoon Hermanus, aangekomen hebbende de plantage Visserszorg, op voorwaarde om dadelijk aan hun den vrijdom te schenken, zo als uit annexe acte komt te blijken, en waaraan hij gaarne wenschte te voldoen. Redenen waaromme den suppliant de vrijheid is neemende zich te wenden tot dezen Achtbaren Hove, aller eerbiedigst verzoekende dat het denzelve moge welbehagen, om aan genoemde mulattin Hendrika en haar zoon Hermanus te verleenen de nodige brieven van vrijdom in optima forma, en aan den suppliant uittereijken, zijnde de kosten daaromtrent, ingevolge meede geannexeerde quitantien voldaan. ’t Welk doende etc.

Paramaribo, den december 1819

J.E. Leiner

Ik ondergeteekende, stelle mij tot borg voor de mulattin Hendrika en haar zoon Hermanus, dat dezelven nimmer tot lasten den lande zullen komen te vallen, conform de daaromtrent bepaalde wetten.

G. Spilker

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo, 15 januarij 1820

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Crimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de mulattin Hendrika met haar zoon Hermanus, aankomende J.E. Leiner.

Paramaribo, 21 februarij 1820

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie tot lasten de bij requeste gemelde mulattin en haar zoon te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo, 21 februarij 1820

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

De bijlagen geligt

G. Spilker


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 704, sessie december 1819, bijlage 52/ gsc 20-1-1820, 6/ nr. 280; 281/DK:447.704.12.52.leiner