Manumissierekest Flu inzake Jan (1819)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en

Criminele Justitie der colonie Suriname etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Johan David Flu, in qualiteit als executeur van het testament van wijlen Jan Lemmers. Dat denzelve Jan Lemmers bij zijne testamentaire dispositie die hij met zijnen dood heeft geconfirmeerd, had begeerd dat de mulatte jonge genaamd Jan behorende aan den heer Ferrand moest worden gekocht en als dan van de magistraat dezen lande de brieven van vrijdom voor gemelde mulatte jonge te versoeken, zoo als zulks blijkt uit het testament hierbij annex. Dat wijlen Jan Lemmers in zijnen leven de voornoemde mulatte jonge Jan van den heer E.P. Ferrand heeft gekocht, ingevolge quittantie die den suppliant mede hierbij produceerd en daar de kosten op het vrijgeven bepaald door hem suppliant zijn betaald ingevolge annexe quittantien, zoo keerd den suppliant zich tot dezen Edele Achtbare Raad ootmoedigst verzoekende, de nodige brieven van vrijdom ten behoeven de gemelde mulatte jonge Jan gratieuselijk te willen verleenen. ’t Welk doende etc.

Paramaribo, 20 december 1819

J.D. Flu

Stelle mij tot borg voor de vrijdom van de mulatte jonge Jan in vorenstaande request vermeld onder alle zoodanige bepalingen als daar omtrend bij de wetten zijn voorgeschreven.

Paramaribo, den 20 december 1819

J.D. Flu

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo, 22 december 1819

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Kriminele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de mulatte jongen Jan, aankomende Jan Lemmers.

Paramaribo, 21 februarij 1820

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie tot lasten de bij requeste gemelde mulatte jonge te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo, 21 februarij 1820

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 704, sessie december 1819, bijlage 47/ gsc 20-1-1820, 6/ nr. 270/DK:447.704.12.47.flu