Manumissierekest Ferrier inzake Februarij (1819)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en

Krimineele Justitie der kolonie Suriname etc. etc.

Geeft met alle eerbied te kennen Johanna Elisabeth Parisius Dat zij suppliante ingevolge de hierbij geannexeerde extract resolutie aangesteld zijnde tot straatvoogdes over den neeger Februarij (aangekomen hebbende D.W. Meijerhoff) ten einde voor denzelve brieve van vrijdom te versoeken. Dierhalven mits deeze de vrijheid neemende zich te wenden tot Uw Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare Heeren, allerneedrigst versoekende authorisatie te verleenen op den heer secretaris deeser kolonie, om de nodige brieven van vrijdom voor gemelde neeger Februarij te doen vervaardigen en aan haar suppliante uittereijken. ’t Welk doende etc.

Paramaribo, den 20 december 1819

J.E. Parisius

Stelle mij tot borg voor J.E. Parisius ten behoeven de hier vooren vermelde neeger Februarij, conform de bij welgemelde Hoven ten opzigten van gemanumitteerde genomene resolutie.

Unico Wilkens Hz.

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo, 22 december 1819

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer colonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die enig recht of pretensie heeft gesustineerd op de neger Februarij, aangekomen hebbende D.W. Meijerhoff.

Paramaribo, 21 februarij 1820

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie tot lasten de bij requeste gemelde neger te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliante te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks haar gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo, 21 februarij 1820

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Bijlaagen geligd den 1e maart 1820

Per order J.E. Parisius

Sam-l. Louisz


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 704, sessie december 1819, bijlage 45/ gsc 20-1-1820, 6/ nr. 269/DK:447.704.12.45.parisius