Manumissierekest Malmberg, van inzake Frans (1819)

Aan den Edele Achtbaere Hove van Politie en

Crimineele Justitie deezer colonie etc. etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de vrije Hendrik van J.L. Malmberg. Dat hij suppliant ingevolge annexe quittantie, kooper is geworden van zeekere neeger jonge genaamd Frans, en dat hij gehouden en verpligt is eevengemelde kind, den dierbaeren schat van vrijdom te schenken, dan nadien zulx niet kan geschieden, zonder behoorlijke approbatie en brieven van deezen Edele Achtbare Hove, zoo is het om reedene van dien, dat hij suppliant dezelve bij deeze neederig adieerd, met verzoek dat het niet alleen dezelve zal mooge behaegen hier in gunstig te consenteeren, maar ook heere secretaris te authoriseeren de brieven van manumissie in obtima forma te doen vervaerdigen en op zijn tijd afteleeveren, strekkende wijders annexe recipis ten blijke dat de boete staande op het vrij geeven van slaeven, behoorlijk aan ’t comptoir der kas teegens de wegloopers voldaan is. En is overigens hij suppliant met referentie een gunstig appoinctement imploreerende etc.

Paramaribo, den 22 meij 18191

H. van J.L. Malmberg

Ik ondergeteekende, Frederik Jacobus Hendrikus stelle mij tot borg ten behoeve het vrij te geevene neegerkind Frans, opdat dezelve niet te eenig tijd, door armoede of andere omstandigheden, ten laste van den lande koome te vervallen.

Paramaribo, den 22 meij 1819

F.J. Hendrikus

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo, 26 meij 1819

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineert op de neger jonge Frans, aangekome hebbende de weduwe C.F. Friderici.

Paramaribo, 4 augustus 1819

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde negerjonge te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo, 4 augustus 1819.

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove. P.J. Changuion

Annexe bijlagen geligt den 10 september 1819 per order

J.H. Hendrikus

1 Deze zin is helemaal doorgestreept


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 703, sessie mei 1819, bijlage 38/ nr. 232/DK:447.703.5.38.malmber