Manumissierekest Imthurn, van inzake Sophia, Isaak en Jacob (1819)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en

Crimineele Justitie der colonie Surinaamen etc. etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Jaco van Imthurn. Dat hij suppliant in eijgendom is bezittende de negerin genaamt Sophia, met haar twee negerkinderen genaamt Isaak en Jacob, weleer toebehoorende aan den WelEdele Gestrenge Heer G.N. Linck, aan wien hij suppliant gaarne de schat van vrijdom willende schenken dan al… is ontbreekende de daartoe vereijscht werdende brieve van vrijdom. Dierhalve mitsdeeze de vrijheijd is neemende zich te wenden tot Uw Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare Heeren, aller needrigst verzoekende den heer secretaris dezer colonie te authoriseeren tot de vervaardiging derzelve, en aan hem suppliant uittereijken. ’t Welk doende etc.

Paramaribo, den 16 april 18191

Certificeeren dat X dit kruijs is door Jaco van Imthurn voor zij gewoonlijke handteeken mij present. C.G. Hubert

Ik ondergeteekende, stelle mij als borg voor de bij ommestaande versogte brieven van vrijdom ingevolge de daarbij gestatueerde wetten, dat dezelve niet ten lasten van de lande zullen koomen te vallen. Paramaribo, den 16 april 1819.

C.G. Hubert; P. Gotlieb.

’t Hof de gewoone affictie

Paramaribo, 19 meij 1819

C.R. Vaillant

Ten ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de negerin Sophia met haar twee neger kinderen Izaak en Jacob, aangekomen hebbende G.N. Linck.

Paramaribo, 4 augustus 1819

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde slavinnen en slaven te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd overzulks zijn gedaan verzoek, met last op den sekretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo, augustus 1819

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Bijlagen geligt

Paramaribo, den 17 augustus 1819.

Dit X kruis is door de vrije Jaco van Imthurn ter neder gesteld ’t welk getuige,

Sam-l Louisz.

1 Dit is helemaal doorgestreept.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 703, sessie mei 1819, bijlage 26/ nr. 222; 223; 224./DK:447.703.5.26.imthurn