Manumissierekest Kerman inzake Lena (1818)

Aan den Hove van Politie en

Crimineele Justitie der colonie Suriname

Geeft met schuldigde eerbied te kennen D. J. Kerman. Hoe dat den suppliant eigenaar is van den negerin genaamd Lena die hij gaarne uit den staat der slavernije wil ontheffen, ten welke einde door den supliant bereids aan de kas tegens de weglopers is opgebragt, de daartoe staande rechten gelijk ook aan de secretarij betaald, de kosten van de brieven voor manumissie blijken annexe quittantie. En neemd den suppliant mitsdien de vrijheid dit Hof te adieeren, met versoek om ten behoeve van de voormelde negerin Lena, hem suppliant in vrije en onbelaste eigendom gehoorende, te verleenen brieven van vrijdom in communi forma. ’t Welk doende etc.

Paramaribo den 1 augustus 18181

D.J. Kerman.

De ondergeteekende neemd aan en beloofd, omme voor opgemelde negerin Lena altijd zodanig te zullen zorgen, dat zij niet zal komen tot lasten van den lande ofte van eenig armhuis alhier, daartoe voor zoveel ….. noods mij tot borg stellende, onder verband van mijn persoon en goederen als na rechten.

Paramaribo den 1ste augustus 1818

Joh. van ………

‘t Hof de gewoone affictie

Paramaribo 3 augustus 1818.

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de negerin Lena, aankomende D.J. Kerman.

Paramaribo 8 december 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde negerin te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den sekretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo december 1818

C.R. Vaillant.

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion.

Bijlaage geligd

Paramaribo 18 februarij 1819

D.J. Kerman

1 Deze zin is helemaal doorgestreept


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 446, inventarisnr. 701 sessie augustus 1818, bijlage 22/ nr. 157/DK:446.701.8.22.kerman