Manumissierekest Jonas inzake Isak (1818)

Aan den Edele Achtbaare Hove van

Politie en Krimineele Justitie der kolonie Suriname etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, Jacob Fredrik Jonas. Dat hij suppliant ingevolge annexe extract resolutie aangesteld zijnde tot straat voogd over de mulat Isak, ten einde voor denzelve van deezen Edele Achtbaaren Raad te obtineeren brieven van vrijdom. Dierhalven mits deezen de vrijheid is neemende zich te keeren tot Uw Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare Heeren, allerneedrigst verzoekende het Uw Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare mogen behagen den heere secretaris dezer kolonie te authoriseeren, om de vereischt werdende brieven van manumissie voor opgemelde mulat Isak te vervaardigen en uittereijken.’t Welk doende.

Paramaribo den 29 meij 1818

J.F. Jonas

Bijlaagen geligd

Paramaribo den 6 augustus 1818

J. Jonas

Stelle mij tot borg voor J.F. Jonas ten behoeven de hier vooren vermelde mulatte jonge Isak, ten einde in cas van armoede denzelve niet tot lasten van den landen komen te strekken, conform de ten dien opzichten genomene resolutie.

Paramaribo dato ut supra

A. Sanson

’t Hof de gewoone affictie

Paramaribo 1 junij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft gesustineerd op de mulat Isak aangekomen hebbende A. Sanson.

Paramaribo 3 augustus 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde mulat Isak te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd overzulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo augustus 1818

C.R. Vaillant.

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 446, inventarisnr. 700, sessie mei 1818, bijlage 38/ nr. 150/ DK:446.700.5.38.jonas