Manumissierekest Salomons inzake David (1818)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie

en Crimineele Justitie deezer colonie.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Jozeph Salomons, als door koop eigenaar geworden van het mustice jongetje genaamd David, zoon van de mulattin Maria, in eigendom toe behorende de weduwe Moses Sanches. Dat hij suppliant uit menschlievenheid aan dezelve de onwaardeerbare schat van vrijdom heeft geschonken, edoch zulks van geen effect kan sorteeren zonder en alvorens dezen gemuneerd is, met de nodige brieven van vrijdom. Zo keerd de suppliant zig tot deeze Hove, ootmoedigst verzoekende de nodige brieven van vrijdom voor gemelde mustice jongetje genaamd David, zoon van de mulattin Maria, in eigendom toebehoorende de weduwe Mozes Sanches te willen verleenen. Zijnde de kosten daartoe staande door den suppliant ten vollen betaald uitwijzens annexe quitantien. ’t Welk doende etc.

Paramaribo 5 maij 1818

Jos. Salomons.

Annexe bijlagen geligd

Paramaribo den 5 augustus 1818

Jos. Salomons

Stelle mij tot borg over bovenstaande vrijdom van het mustice jongetje genaamd David, zoon van de mulattin Maria, in eigendom toe behoorende aan de weduwe Mozes Sanches, ende zulks in gevolge resolutie van deeze Hove daar omtrend geemaneerd.

Paramarbo den 5 maij 1818

Isaac Sijmon de Vries

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo 18 meij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter sekretarij heeft gesustineerd op het mustice jongetje genaamd David, zoon van de mulattin Maria, aankomende Jos. Salomons.

Paramaribo 3 agustus 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij rekweste gemelde mustice jongetje te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den sekretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo augustus 1818.

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie mei 1818, bijlage 22/ nr. 147/ DK:445.700.5.22.salomons