Manumissierekest Lobato inzake Anaatje (1818)

Aan den Edele Achtbare

Hove van Politie en

Krimineele Justitie der

kolonie Suriname etc. etc.

Geeft met alle eerbied te kennen J.C. Lobato.

Dat de mulattin Anaatje behoorende aan de erfgenaamen van nu wijlen des suppliants moeder, weeduwe E.C. Lobato (die het vruchtgebruik van gemelde mulattin heeft gehad), hem heeft ter hand gesteld zeker declaratie in dato 17 maart jongstleden door gemelde weduwe met een kruisje in presentie van getuigen geteekend, welke om de kortheidshalve de suppliant is revereerende en ten deeze annex.

Dat gemelde weduwe E.C. Lobato op den 31 maart dezes jaars ab intestato is koomen te overlijden, en uit dien hoofde, deszelfs boedel en nalaatenschap in handen van Heeren Weesmeesteren der Portugeesche Joodsche Gemeente is gedevolveerd gelijk zij ook de nalaatenschap voormeld behoorlijk hebben doen inventarisseeren, en bij die gelegenheid gemelde mulatin Anaatje, de hier vooren omschreevene declaratie aan hun Edelens hebben vertoond die ook in de inventaris mentie1 hebben gemaakt, en gemelde mulatin vrije en onverhinderd, tot heeden toe gelaaten.

Dat aangezien Heeren Weesmeesteren eerstdaags tot verkooping ofte verhuuring van gezegde mulattin zullen procedeeren, en aangezien zij sustineerd vrij te zijn, zich bij de supliant heeft vervoegd en verzogt, om haare belangens in rechten waar te neemen vermits zij geene persoon aldaar is.

Weshalven is de suppliant zig bij deze met alle reverentie tot deezen Hove is keerende ootmoedigst verzoekende, hem suppliant tot straatvoogd over de mulatin Anaatje te stellen, ten einde de nodige addressen namens haar te kunnen doen.

En is de suppliant hier op een graatieuselijke dispositie aller eerbiedigst te imploreerende.

Paramaribo den 1e meij 1818

Simon Cohen Lobato

Annexe bijlagen geligt per order ….Lobato den 14 maij 1818

B. Louzada

Fiat ut petitum

Paramaribo 6 meij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

1 Mentie: gewag; melding


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie mei 1818, bijlage 15/ nr. 146/ DK:445.700.5.15.lobato