Manumissierekest Imthurn van inzake Nancij en Hermina (1818)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie

en Crimineele Justitie dezer colonie etc. etc. etc.

Geeft met verschuldige eerbied te kennen Jaco van Imthurn.

Dat hij suppliant, door koop eigenaar is geworden van een mulatte meisje Nancij, oud elf jaren en een neger meisje Hermina oud zeven jaaren, den suppliant in eijgendom toebehoorende, de welke hij gaarne uit den staat der slavernij wenschte te ontslaan, ten welke einde door den suppliant de regten daartoe staande zo aan ’t kantoor der wegloopers kassa, als aan de secretarij alhier is werden voldaan, uitwijzens de quittantie hier bij geannexeerd. Zo keerende den suppliant zig mits deezen Edele Achtbaare Heeren, met eerbied versoek aan hem ten behoeven van voornoemde mulat meisje Nancij en de neger meisje Hermina, te accordeeren in de nodige brieven van manumissie zo danig als gebruikelijk is. ’t Welk doende etc. Paramaribo den 19 april 1818

X neevenstaande kruismerk is ter nedergesteld door de vrije Jaco van Imthurn declareerende niet anders te kunnen schrijven. ’t Welk ik certficeeren.

E.F. Treurniet

bijlagen geligt

Paramaribo den 19 augustus 1818

Dit X kruis is door de vrije Jaco van Imthurn in mijn presentie voor zijn gewoone handteekening ter neder gesteld.

Sam-l Louisz.

Ik ondergeteekende stelle mij tot borg voor de mulatte meisje Nansij en de negermeisje Hermina dat zij nooit ten lasten van den lande zal komen te vallen.

J.L. B………maal

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo 6 meij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft gesustineerd op het mulatte meisje Nancij en het neger meisje Hermina, aankomende Jaco van Imthurn.

Paramaribo 3 agustus 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij rekweste gemelde slavinnen te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd overzulks zijn gedaan verzoek, met last op den sekretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo augustus 1818.

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie mei 1818, bijlage 13/ nrs. 141; 142/ DK:445.700.5.13.imthurn