Manumissierekest Samson inzake Christophel (1818)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie

en Kriminele Justitie dezer kolonie.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen H.A. Samson.

Dat hij suppliant door koop eigenaar is geworden van een carboeger jonge genaamd Christophel, eertijds behoord hebbende aan mejuffrouw A. de Montel, welke hij suppliant gaarne den dierbaare schat van vrijdom willen beunstigen. Redenen waaromme de suppliant de vrijheid neemd, zig te keeren tot deze Edele Achtbaare Hove met ootmoedige verzoek om ten behoeven van de carboeger jonge Cristophel te verlenen brieven van manumissie in obtima forma, met verdere authorisatie op heeren secretarissen om die te vervaardigen en aan den suppliant uittereiken, hebbende den suppliant de daaropstaande boete aan het kantoor der kassa tegens de weglopers voldaan, volgens annex quitantie. ’t Welk doende etc..

Paramaribo den 30 april 1818

H.A. Samson

Annex bijlagen geligt den 23 november 1819

H.A. Samson

Ik ondergeteekende stelle mij tot borg voor de vrije te gevene carboeger jonge Christophel ten einde nimmer ten lasten van den lande zal vervallen.

Paramaribo dato ut supra

F.F. Samson

’t Hof de gewoone affictie.

Paramaribo 6 meij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Crimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op het karboeger jonge Christophel, aangekomen hebbende A. de Montel.

Paramaribo den 3 augustus 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde carboeger jongen te zijn ingekoomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo augustus 1818

C.R. Vaillant.

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie mei 1818, bijlage 11/ nr. 143/ DK:445.700.5.11.samson