Manumissierekest Wijchgel inzake Lodiwica (1818)

Aan den Hove van Politie en Crimineele Justitie

der Colonie van Surinamen etc. etc.

Geeft met de meeste eerbied te kennen R.L. Wijchgel.

Dat de suppliant van den heer U.H. Wilkens, blijkens derzelven meede onderteekening aan den voet deeser, …………..telijk uit een bijzondere toegeneegenheid tot een geschenk heeft ontvangen, het mustice meijsje genaamt Lodiwica, dogter van mulattin Henrietta behoorende aan de plantagie Lustrijk, aankoomende genoemde U.H. Wilkens, onder voorwaarde nogthans om aan hetzelve mustice meisje te schenken den dierbare schat van vrijdom.

Reedenen waaromme de suppliant mitsdien de vrijheid neemt, zig te keeren tot deeze Hove, reverentelijkst verzoekende, het hoogst deselve mooge behaagen, om aan hetzelve mustice meisje Lodowica dogter van de mulattin Henrietta, te verleenen brieven van manumissie in optima forma, zijnde de leeges ter secetarij als meede de daartoe staande boete aan het kantoor der kas teegens de wegloopers, ingevolge annexe quittantien voldaan, met autho-risatie op den heer secretaris om deselven van manumisse te vervaardigen en aan de suppliant uit te langen, zonder dat in dit bijzondere geval noodig zal zijn om de tijd van de andersinds te doene afte wagten, en voorts te mogen worden gedispenseerd van de tijd bij notificatie van deese Hove in dato 10 december 1816 gearresteerd, waar bij is bepaald dat geene uit de band der slavernij ontslaagene en gemanumitteerde hoegenaamd zig uit deese colonie zullen mogen begeeven of getransporteerd worden, dan jaar en dag na dat de brieven van vrijdom aan deselven zijn verleend, en na d…… van te doen blijken.

Egter met dien verstande, zoals bij dezelve notificatie nader is bepaald, in welk geval de suppliant meede vermeend te verseeren, alzo voorneemens is hetzelve mustice meisje Lodowica dogter van de mulattin Henrietta welke nog zeer jonk is ter verdere opvoeding van hier na Europa te versenden onder het goede toeverzigt van vrouwe Rompelman die medio maart aanstaande de reijs van hier na derwaardsch staat aan te neemen met het schip “Jonge Lodewijk Anthonie” gevoerd bij kapitein G. Kaleshoek, van welke gunstige geleegenheid de suppliant gaarne wenschte gebruijk te maaken van zo veel in zijn vermogen is, alles tot de opvoeding van meergemelde mustice meisje Lodowica bij te brengen. ’t Welk doende.

Paramaribo den 2e maart 1818

C.H. Greeve, procureur.

Per authorisatie

Unico Wilkens Hz.

Annexe bijlagen geligt den 16 maart 1818

M.S. T……..ste

advocaat

Ik ondergeteekende stelle mijn tot borg voor het vrij te maakene mustice meisje Lodowica dogter van de mulattin Henrietta, dat hetzelve bij onverhoopte armoede niet tot lasten van den lande zal vallen.

U.H. Wilkens

Het Hof verleend de gewoone affictie, met oproeping van de geenen die zig tegen de vrijdom van het mustice meisje Ludovica zouden willen opposeeren, om voor of uiterlijk op den 14 maart eerst komende hunne oppositie ter secretarij in te leveren.

Paramaribo den 4 maart 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenige recht of pretensie heeft gesustineerd op het mustice meisje Lodewica, aangekomen hebbende de plantagie Lustrijk.

Paramaribo 14 maart 1818

P.J. Changuion

Den Heer Gouverneur Generaal ad interim, bij non sessie van den Hove van Policie gezien certificaat van geen actie of pretensie ten laste het bij rekweste gemelde mustice meisje te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard den suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo den 14 maart 1818

C.R. Vaillant.

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie februari 1818, bijlage 26/ nr. 138/DK:445.700.2.26.wijchgel