Manumissierekest Schilderus inzake Catharina (1818)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en

Crimineele Justitie der colonie Suriname etc. etc.

Geeft met alle eerbied te kennen Dd. Schilderus.

Dat de suppliant bij de hierbij met de meeste eerbied geannexeerde resolutie van deezen Hove in dato 17 augustus 1812, is aangesteld en gecommitteerd tot straatvoogd over, en tot het obtineeren van brieven van manumissie voor de mulattin genaamd Catharina, dogter van de negerin Calista, eertijds behoord hebbende aan de boedel wijlen Charles Brouwn, hij suppliant dus de vrijheid neemen bij deeze zig te keeren tot deeze Edele Achtbaare Hove, met alle ootmoediglijk verzoekende, dat het hoogst dezelven mooge behaagen de brieven van manumissie voor opgemelde mulattin Catharina te willen accordeeren, met authorisatie op den heer secretaris dezelve in communi forma te vervaardigen en aan den suppliant uitterijken, zijnde de ‘slands geregtigheeden ingevolge de annexe quittantie reeds voldaan. Den suppliant is hierop een gunstige dispositie imploreerende etc.

Paramaribo den 26 februarij 1818

Dd. Schilderus (1818)

Annexe bijlaagen geligt den 12 meij 1818

……………van Onna

Ik ondergeteekende, stelle mij in prive tot borg voor en ten behoeve van de hierboven vrijtegeevene mulattin genaamd Catharina, en wel onder afstand van zodanige beneficie als in regten bekend zijn.

Paramaribo dato ut supra

Dd. Schilderus

‘t Hof de gewoone affictie

Paramaribo 2e februarij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de mulattin Catharina eertijds behoord hebbende de boedel wijlen Charles Brouwn.

Paramaribo 6 mei 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij rekweste genoemde mulattin te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van deze Hove, consenteerd overzulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie februari 1818, bijlage 6/ nr. 134/DK:445.700.2.6.schilderus