Manumissierekest Leckie inzake Lindsaij (1818)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en

Krimineele Justitie der kolonie Suriname etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen William Leckie.

Dat hij suppliant geneegen zijnde om aan de hem in eigendom behoorende mulatte jonge George, zoon van de vrije negerin Jessiba, en de neger Lindsaij, met de dierbaare schat van vrijdom te beneficeeren; dan vermits zulks niet kunnende geschieden alvoorens de goedkeuring en approbatie van deze Edele Achtbaare Raad te hebben geobtineerd. Reedenen waaromme hij suppliant de vrijheid neemd, zich te keeren tot Uw Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare Heeren, aller neederigst verzoekende dat het Uw Hoog Edele Gestrenge en Edele Achtbaare moge behagen den heer secretaris dezer kolonie te authoriseeren om de benodigde brieven van manumissien voor opgemelde mulatte jonge George en de neger Lindsaij in obtima forma te vervaardigen en aan hem suppliant uit te reijken. ’t Welk doende etc.

Paramaribo den februarij 1818

Wm. Leckie

Den 8 meij 1818 bijlaagen geligd. Vide recep….boek.

Ik ondergeteekende stelle mij tot borg voor den heer William Leckie, en ten behoeven de hier vooren vermelde mulatte jonge George en de neger Lindsaij, ten einde in kas van armoede niet tot lasten van den lande zal komen te strekken, conform resolutie van welgemelde Hove ten dien opzigte genome.

Paramaribo dato ut supra

K….ta…….

‘t Hof de gewoone affictie

Paramaribo 27 februarij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de mulatte jonge George en de neger Lindsaij, aankomende Wm. Leckie.

Paramaribo 6 mei 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij rekweste gemelde mulatte jonge en neger te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van deze Hove, consenteerd overzulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie februari 1818, bijlage 5/ nrs. 136; 137/DK:445.700.2.5.leckie