Manumissierekest Parra de la inzake Simica (1818)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie en

Crimineele Justitie deeser colonie etc. etc.

Geeft reverentelijk te kennen Jozeph dela Parra, burger en inwoonder van colonie.

Dat de suppliant in eijgendom is bezittende een carboeger mijsje, genaamd Simica, dogter van een negerin genaamt Seba, welk mijsje genaamt Simica hij suppiant graag de dierbare schat van vrijdom wil schenken.

Dan gemerkt alvorens daar toe over te gaan van deesen Edele Achtbare Raad, moet worden geobtineerd brieven van manumitie. Reedenen waaromme de suppliant deesen Edele Achtbare Raad is addieerende, reverentelijk versoekende desselfs appoinctement, met authorisatie op de heer secretaris van deesen Hoven om de nodige manumiten brief te vervaardigen, hebbende hij suppliant de daartoe staande boeten en legessen ingevolge annexe bewijsen betaald. Imploreerende.

Paramaribo den februarij 1818

Joseph de la Parra

Stelle mij tot borg voor het carboeger mijsje Simica, dat dezelve nimmer ten lasten van eenig gods of armhuijs ……nen in den colonie zal komen te vallen.

Paramaribo dato ut supra

M.C. Nassij

’t Hof de gewoone affictie

Paramaribo 27 februarij 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voorafgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op het carboeger meijsje genaamd Simica, aankomende Joseph de la Parra.

Paramaribo 6 mei 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelden carboeger meisje te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van deze Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie februari 1818, bijlage 4/ nr. 135/ DK:445.700.2.4.delaparra