Manumissierekest Stolkert inzake Theresia (1818)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en

Crimineele Justitie deezer colonie etc. etc. etc.

Geeft met alle eerbied te kennen J.F. Stolkert.

Dat hij suppliant, door ruijling eigenaar geworden zijnde van een mulatte meijsje genaamd Theresia, behoord hebbende aan de plantagie Johanna Margaretha blijkens annexe quittantie. En aangesien hij suppliant geneegen is gemeld mulatte meijsje Theresia, den schat van vrijheid te schenken, zoo neemt den suppliant de vrijheid zig te keeren, tot deezen Edele Achtbare Hove, eerbiedigst versoekende brieven van vrijdom voor meergenoemde mulatte meijsje Theresia in optima forma, met authorisatie op heeren secretarissen tot vervaardigen derselve, zijnde de daartoe staande lands gerechtigheeden bijkens annexe quittantien betaald. Imploreerende etc.

Paramaribo den 31 januarij 1818

J.F. Stolkert.

Geannexeerde bijlaage geligd

Paramaribo den 21 meij 1818

Per order J.F. Stolkert

J-k Simon van Coerland.

Ik ondergeteekende, stelle mij tot borg en principaal, voor J.F. Stolkert, voor de vrijdom van ’t mulatte meijsje Theresia, dat zij niet tot lasten van den lande zal koomen te verstrekken, alles conform de dies weegens bij deesen Edele Achtbaare Hove genoomene resolutien.

Paramaribo dato ut supra

Hndrik Stolkert.

‘t Hof de gewoone affichij.

Paramaribo 27 februari 1818

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Policie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op het mulatte meisje Theresia, weleer behoord hebbende aan de plantage Johanna Margaretha.

Paramaribo 6 mei 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde ……….. …………….., als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van deeze Hove, consenteerd overzulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 445, inventarisnr. 700, sessie februarie 1818, bijlage 3/ nr. 132/ / DK:445.700.2.3.stolkert