Manumissierekesten in Suriname

Manumissierekest Jessurun Lobo inzake Saratie (1817)

Aan Zijn Exellentie

den Hoog Edele Gestrenge

Heer mr. Cornelis Rijnhard

Vaillant, Gouverneur Gene-

raal ad-interim der kolonie

Suriname mitsgaders opper-

bevelhebber van de land en zee-

magt in dezelve etc. etc. etc.

Bij non sessie van den

Edele Achtbaare Hove

van Politie en Criminee-

le Justitie der voorsz.

kolonie etc etc.

Geeft met alle eerbied te kennen Aron Bueno de Mesquita.

Dat de mustice meijd Saratie, behoord hebbende aan nu wijlen David Jessurun Lobo, hem suppliant heeft ter handen gesteld drie onderscheidene verklaaringen afgegeeven door J-k Pinto da Fonseca en deszelfs huijsvrouw A.J. da Costa en J–b Wolff Demeza, als ook extract resolutie van de Edele Achtbaare Hove van Politie en Crimineele Justitie deezer kolonie, wel-ke de suppliant de vrijheid neemt hier bij eerbiediglijk te annexeeren.

Dat in de maand junij A…… gemelde D.J. Lobo ab intestato is overleeden en uijt dien hoofde dezelfs boedel en nalatenschap in handen van heeren Weesmeesteren der Portugeesche Joodsche Gemeente is gedevolveerd, zo als hij ook de nalatenschap voormeld hebben doen inventarisseeren. Dat bij die geleegendheid gemelde mustice meijd aan hun Edelens heeft kennis gegeeven dat nu wijlen D.J. Lobo aan nu wijlen M. Wageman haare kind genaamd Marjantje, heeft persent gedaan om haar de vrijdom te geeven, en alzo zij aan den suppliant heeft verzogt voor de belanges van voormelde kind in regten waar te neemen vermits zij nog geen persoon aldaar is.

Weshalven de suppliant zig bij deeze met alle reverentie tot U Hoog Edele Gestrenge Heer is keerende, ootmoedigst verzoekende hem suppliant tot straat voogd over de castice meisje ge-

naamd Marjantje dogter van de mustitie meijd Saratje te willen stellen, ten eijnde de nodige addressen namens gemelde castice kind te kunnen doen.

En is de suppliant hier op eene gratieuze dispositie aller eerbiedigst imploleerende etc.

Aron Bueno Demesquita

Annexe bijlagen geligd

Paramaribo den 13 augustus 1817

Aron Bueno Demesquita


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 444, inventarisnr. 698, sessie augustus 1817, bijlage 12/ nr. 110 / DK:444.698.8.12.demesquita-lobo