Manumissierekesten in Suriname

Manumissierekest Gisius inzake Truij (1817)

Aan den Edele Achtbaare

Hove van Politie en Crimineele

Justitie der colonie Suriname

etc. etc.

Geeft met alle eerbied te kennen Gerrit Gisius. Dat den suppliant door koop eijgenaar geworden zijnde van de mulattin Truij, aangekoomen hebbende de plantagie Laarwijk, blijkens inliggende verificatoiren, gaarne aan dezelve uithoofde van haare getrouwe diensten den schat van vrijdom willende schenken. En is den suppliant zig alzo keerende tot U Hoog Edele Gestrenge en WelEdele Gestrenge Heeren, eerbiedigst verzoekende brieven van manumissie in vrijdom voor gezegde mulattin Truij, hebbende de boete daarvoor ingevolge annex quittantie voldaan. Imploreerende etc.

Paramaribo 28 julij 1817

G. Gisius

Ik ondergetekeende, stelle mij tot borg ten behoeve van de mulattin Truij, eertijds aangekoomen hebbende de plantagie Laarwijk, ingevalle dezelve behoeftig en daar door tot last van den lande mogt koomen te geraaken.

Paramaribo 28 julij 1817

J.C. Duurhagen.

Het hof accordeert het gewoon appoinctement van affichij en bekendmaking door de kouranten.

Paramaribo 8 augustus 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Crimineele Justitie dezer colonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretentie heeft gesustineerd op de mulattin Truij, aankomende de plantagie Laarwijk.

Paramaribo den 8 december 1817

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretentie tot lasten van de bij requeste genoemde mulattin te zijn ingekomen, als meede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van deezen Hove, consenteerd over zulks zijne gedaane verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo den 8e december 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 444, inventarisnr. 698, sessie augustus 1817, bijlage 11/ nr. 100 / DK:444.698.8.11.gisius