Manumissierekesten in Suriname

Manumissierekest Ferrier inzake Betty, Jane, Catharina, James en John (1817)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en Kriminele Justitie der kolonie Surinamen etc.

Geeft referentlijk te kennen Alexander Ferrier, als generale gemagtigde van Alexander Cruickshank, planter woonagtig in het distrikt Nickerie. Dat gemelde Alexander Cruickshank in vrije en eigendom is besittende de negerin genaamd Bettij, met haare vier mulatte kinderen met namen Jane, Catharina, James en John, dewelke hij gaarne met den schat van vrijdom wenscht te begunstigen, en also brieven van mannumisie voor gemelden slaaven versoekende.

Ter voldoening waarvan hij suppliant, in zijne voorschreve kwalitijt te raden is geworden zig te keeren tot desen Edele Achtbaren Hove, met ootmoedig versoek welgemelde Hove goedgunstig zal gelieve te behaagen ten behoeve deselve negerin Bettij met haar vier mulatte kinderen met namen Jane, Catharina, James en John, ten kosten van de suppliant te verleenen brieven van vrijdom in optima forma, met last op den heere secretaris zulks ten kosten van den suppliant qq te vervaardigen. Zijnde de daartoe staande lasten aan ’t kantoor der cassa tegens de wegloopers, als mede legessen ter secretarij blijkens annexe quittantien voldaan. Waarop eerbiedigtlijk imploreerende etc.

Paramaribo den 21 julij 1817

A. Ferrier qq

Bijlagen geligt den 13 decembr 1817

A. Ferrier qq

Conform plakaten deser lande, te stelle tot borg, dat de in oben vermelde vrij te geevene slaven en slavinnen, ten kosten van den lande nooit zullen komen te vallen. Verbinde zijn persoon en goederen als naar regten.

Paramaribo dato ut supra

John Sowerbij

Het hof accordeert de gewoone affichij en bekendmaking door de kouranten.

Paramaribo 8 augustus 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Crimineele Justitie deezer colonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretentie heeft gesustineerd op de negerin Bettij met haare vier mulatte kinderen met namen Jane, Catharine, James en John, aangekomende A. Cruickshank.

Paramaribo den 8e december 1817

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretentie tot lasten van de bij requeste genoemde slavinne te zijn ingekoomen, als meede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de supplant te hebben voldaan aan de resolutie van deezen Hove, consenteerd over zulks zijne gedaane verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo den 8e december 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantij van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 444, inventarisnr. 698, sessie augustus 1817, bijlage 9/ nrs 94; 95; 96; 97; 98/ DK:444.698.8.9.ferrier