Manumissierekest Rothe inzake Santje (1816)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie

en Crimineele Justitie dezer colonie etc. etc.

Geeft eerbiediglijk te kennen Johan Andreas Rothe. Dat de suppliant door koop, volgens annexe bijlage, is eigenaar van de mustice meid genaamd Santje, en genegen is haar uit den staat der slavernij te ontheffen, en met die des vrijdoms te benificeeren. En daar hiertoe vooraf vereischt wordt de opbrengst van ‘slandsregten, zoo heeft de suppliant daaraan voldaan, en neemt de vrijheid de quitantie daarvan, bij deze overteleggen. Keerende de suppliant zich mitsdien tot dezen Edele Achtbare Hove, met eerbiedig verzoek hem te accorderen de vrijdoms brieven voor opgemelde mustice meid Santje, waartoe de leges van heeren secretarissen der colonie mede door den suppliant zijn betaald, ten blijke waarvan ook de quitantie hierbij wordt geannexeerd. Implorerende etc.

Paramaribo den 30e augustus 1816

J.A. Rothe

Annexe bijlaagen geligt

Paramaribo den 11 september 1818

J.A. Rothe

Ik ondergeteekende William Alexander Worsdell verklare mij te stellen tot borg voor de ver-

zorging van de hiervoren gementioneerde mustice meid Santje, ten dien effecte, dat zij nimmer of ooit ten lasten van den lande zal komen.

Paramaribo den 30 augustus 1816

William Alexander Worsdell

’t Hof verleend het gewoone appoinctement van affichij

Paramaribo 26 februarij 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion

Certificeere dat na voor afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Crimineele Justitie dezer colonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenige recht of pretensie heeft gesustineerd op de mustice meid Santje, aankomende Johan Andreas Rothe.

Paramaribo den 12 meij 1817

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretentie ten lasten de bij requeste gemelde mustice meid te zijn ingekomen, als meede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op de secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

Paramaribo den 12e meij 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove van Policie

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 443, inventarisnr. 697, sessie februari 1817, bijlage 50/ nr. 41/ DK:443.697.2.50.rothe